تبریک انجمن ژنتیک ایران به سرکار خانم دکتر خوش خلق سیما

خانم دکتر نیره اعظم خوش خلق سیما به ریاست دبیرخانه شورای ایمنی زیستی منصوب شد

سرکار خانم دکتر خوش خلق سیما

انتصاب شایسته شما را به دبیری شورای عالی ایمنی زیستی ایران تبریک میگویم.
برای شما موفقیت، برای شورا تصمیمات اساسی در راستای محیط زیست سالم و ایرانی آباد و پر نشاط آرزو میکنم.

 

انجمن ژنتیک ایران