حضور انجمن ژنتیک ایران در چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران

انجمن ژنتیک ایران از 27 الی 29 شهریور همراه شما در جشنواره زیست فناوری ایران می باشد.

 چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران

27 الی 29 شهریور 96 

مکان: تهران - مصلی بزرگ امام خمینی (ره)